Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Father: Hey son what are you drinking?

Son: Soy-milk

Father: Hola milk, soy tu padre

0 nhận xét:

Đăng nhận xét