Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

For a guy i think i have a nice butt,

Because evertime i walk away from a conversation i hear, "What an ass".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét