Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

If 2 wrongs DID make a right...

You'd need 4 wrongs to invent an airplane.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét