Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

If two white supremacists get a divorce...

Do they still consider each other "cousins"?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét