Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

What is the worst your wife can say during sex?

"Honey, I'm home"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét