Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

What should happen to the person who invented Knock Knock jokes?

They should get a No-Bell prize. :)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét