Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

He got the order wrong

Why did the customer get upset at the waiter?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét