Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

I had a job where I had to put shredded cheese back together

It was the most degrating job I've ever had.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét