Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

You know who gives kids a bad name?

Kim and Kanye, for one.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét