Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

How do you know that a sniper likes you?

He misses you.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét