Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Kid: "Mom, am I ugly?"

Mom: "I told you not to call me mom in public."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét