Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

My mate rang me and asked,

My mate rang me and asked, "What're you doing at the moment?"

I said, "Probably failing my driving test."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét