Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

What do you get when you cross a dog and an antenna?

A Golden Receiver.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét