Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Why do french tanks have rear view mirrors?

To see the battlefield

0 nhận xét:

Đăng nhận xét