Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Beethoven: ARE YOU GUYS PUMPED?

Crowd: YEAAAAAHHHH!!!!

Beethoven: I can’t hear you!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét