Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

There is a reason Donald Trump thinks he is the Second Coming.

Every time he says something he hears "Jesus Christ..."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét