Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Two fish in a tank..

...one says "you drive, I'll man the guns".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét