Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

What's E.T. short for?

Because he is got small legs.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét