Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Why can't a bicycle stand on it's own?

Cause it's two tired.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét