Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Why do Hong Kong police wake up so early?

They gotta beat the crowds.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét