Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

A snake walks into a bar..

And the bartender says "how the fuck did you do that"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét