Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

My friend David had his ID stolen.

Now he's just Dave.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét