Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

If I were American, I'd vote Bernie...

But I'm Russian, so I'm voting Trump

0 nhận xét:

Đăng nhận xét