Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

What do you call a slow bullet?

A slug

0 nhận xét:

Đăng nhận xét