Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

I didn't take my husband's name when I got married.

I figured it'd be confusing if we were both called Keith

0 nhận xét:

Đăng nhận xét