Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

What do a midget and a dwarf have in common?

Very little.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét