Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

An Authoritarian walks into a bar.

Orders everyone around.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét