Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Did you hear about the mathematician who's afraid of negative numbers?

He'll stop at nothing to avoid them

0 nhận xét:

Đăng nhận xét