Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Did you hear about the gay midget?

he just came out of the cabinet.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét