Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

I had a really funny joke...

but autocorrect ruined the lunchtime

0 nhận xét:

Đăng nhận xét