Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

If a single stick is called a "fag", and a bundle of "fags" is called a "faggot", then what do you call a group of "faggots"?

A "subreddit"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét