Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Where do shapes go to pay for their crimes?

A prism.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét