Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

TIL: Diarrhea is hereditary...

It runs in your jeans.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét