Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

What is heavy forwards but not backwards?

A ton.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét