Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Hitler pun

"Sir, we're mining too many useless minerals."

Hitler: "So mine less."

Grammar Nazi busts in. "MINE FEWER."

(Hitler looks up) "Yes?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét