Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

What has 100 legs but can't walk?

50 pairs of pants.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét