Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

What's 12 inches long and hangs in front of an ass?

Donald Trump's tie.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét