Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

A termite walks into a pub

and asks, "Is the bar tender here?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét