Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

My freind David was the victim of ID theft

Now we call him Dav

0 nhận xét:

Đăng nhận xét