Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

As the child of a gay couple, I thought I was immune to Yo Mama jokes

Until someone said: Yo mama so ugly, your dad had to get a husband.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét