Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Can You Decode The Katy Perry Song From These Emojis?

♫ Daisy dukes, emojis on top. ♫


0 nhận xét:

Đăng nhận xét