Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

What's the least spoken language in the world?

Sign language.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét