Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

I've kidnapped 100 kids and killed 10 of them

Only 90 kids can remember

0 nhận xét:

Đăng nhận xét