Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

There's no reason to be tailgating me when I'm doing 50 in a 35...

...and those flashing lights on your car look stupid.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét