Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

I'm pretty sober.

But I'm prettier drunk.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét