Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

I bought my wife a dildo and a book for her birthday..

If she doesn't like the book she can go fuck herself.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét