Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

What do you call a gay question?

a query.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét