Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Why did the cucumber blush?

Because it saw the salad dressing.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét