Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

My lesbian friends just got me a Rolex for my birthday.

I think they misunderstood me when I told them "I wanna watch."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét