Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

How can you tell the difference between a Chemist and a Plumber

Ask them to pronounce 'Unionized'

0 nhận xét:

Đăng nhận xét